Sunu: Dr. Burcu Seher Çalıkoğlu

TED Üniversitesi

 Eğitim Fakültesi

“Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar, zorlayıcı olanı mı kolay olanı mı seçiyor?”

 Dr. Burcu Seher ÇALIKOĞLU 

Tarih: 30 Mayıs 2017, Salı

Zaman: 14:00-14:30

Yer: D126 

Özet:  Zorlayıcılık üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitiminde olmazsa olmaz bir değerken, zorlayıcı olana yönelmenin üstün zekalılara ait bir karakteristiği olup olmadığı soru işaretidir. Bu çalışma, temel olarak “üstün zekâlılar mücadele odaklı davranışa yöneliyor mu?” sorusuna cevap aramaktadır.

Bu araştırma, 5, 6, ve 7. sınıflarda mücadele-odaklı davranışları tanımlamayı amaçlayan geniş ölçekli başka bir çalışmanın verilerine dayanmaktadır. Araştırma, örneklemini İstanbul’da 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören 52 üstün zekâlı ve yetenekli ile rastgele seçilmiş teşhissiz 92 öğrenciden oluşturmaktadır. Katılımcılar toplamda 15 dakika süren Öğrenci Bilgi Formu ve Zorlayıcı Görev Performans Testini doldurmuşlardır. Her iki grupta yer alan öğrenciler, zorlayıcı düzeyleri kabul ve red etme davranışlarına göre karşılaştırılmıştır. Data’nın analizi için t testi ile k-kare testi kullanılmıştır. Beklendiği üzere, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler daha zorlayıcı soruları tercih etmişlerdir ve teşhis edilmemiş öğrencilere göre istatistiksel olarak daha başarılı olmuşlardır. Ancak, her iki grupta yer alan öğrencinin tercih ettikleri düzeylerde ne zaman başarılı veya başarısız olduğu ile zorlayıcı olana yönelme davrnışının nasıl değiştiği üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin karaktersitik özelliklerini tanımlama bakımından düşünmeye ve tartışmaya değer bulunmuştur.